Patent na wynalazek

Patent na wynalazek

Prawo do wyłączności i ochrona

Uprawniony z patentu ma prawo zakazać osobom trzecim korzystania z wynalazku, jego wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu oraz importowania. Zgodnie z przepisami prawa ochrona patentowa ma charakter wyłączny i jest udzielana na wynalazki spełniające łącznie trzy kryteria: nowość, poziom wynalazczy (wynalazki nie mogą być oczywiste) i możliwość przemysłowego stosowania. Wynalazkiem mogą być zatem maszyny, mechanizmy, systemy, linie produkcyjne, technologie, układy elektroniczne, receptury i przepisy. Patent na wynalazek jest zbywalny i podlega dziedziczeniu.

Pomoc prawna

Ochrona wynalazków

Jednym z kluczowych obszarów działalności naszej kancelarii jest ochrona wynalazków. Oferujemy kompleksową pomoc prawną związaną z uzyskiwaniem patentów na wynalazki. Wykonujemy gruntowne badania patentowe m.in. w zakresie mechaniki, elektroniki i chemii oraz przygotowujemy opinie dotyczące zdolności patentowej. Opracowujemy dokumentację zgłoszeniową wynalazków w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz w trybie międzynarodowym przed Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Monitorujemy terminy wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą. Zajmujemy się dokonywaniem zmian w rejestracjach krajowych i zagranicznych. Sporządzamy opinie w sprawach dotyczących naruszeń patentów i nieuczciwej konkurencji. Prowadzimy postępowania sporne dotyczące ochrony patentów.

Scroll to Top